[[en]]The bases of AGROinform were set within the TACIS project "Information campaign on privatization and restructuring in agriculture", implemented during 1998-2001 and which involved the creation of 10 information and consulting centers. In 2000, at the initiative of 13 public organizations from different regions of the Republic of Moldova, the National Federation of Farmers of Moldova AGROinform was set up. As a result, in the period 2000-2003, the foundations of the Federation's organizational structure were set, characterized, both by expanding the network of member organizations, and by increasing the number of member-farmers within the Federation.[[ro]]Bazele Federației Agricultorilor din Moldova ”FARM” au fost puse în cadrul proiectului TACIS „Campania de informare privind privatizarea şi restructurarea în agricultură”, implementat în perioada 1998-2001 şi care presupunea crearea a 10 centre de informare şi consultanţă. În anul 2000, la iniţiativă a 13 organizaţii obşteşti din diferite regiuni ale Republicii Moldova a fost constituită Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, cu numele inițial Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Ca urmare, în perioada 2000-2003, au fost puse bazele structurii organizaţionale a Federaţiei, caracterizată, atât prin extinderea reţelei de organizaţii-membre, cât şi de creşterea numărului de fermieri-membri în cadrul Federaţiei.

[[en]]Who Are We[[ro]]Cine suntem

[[en]]Who Are We[[ro]]Cine suntem

[[en]]In 2004-2006, in response to the request of its members and in accordance with the strategic visions of development of the Federation, the stage of continuous network development and institutional consolidation followed. This phase focused on providing extension and promotion services, informational assurance in the process of reforming the agricultural sector and the rapid growth of the number of member organizations, located throughout the country. The 2007-2009 period is oriented towards ensuring sustainability through diversification of commercial services, creation of a Reserve Fund and cost efficiency. This period is also characterized by adjusting the activity strategy, for a more efficient representation of the interests of the members of the Federation and by developing the network's capacities in lobbying aspects. Next, AGROinform aims to become a more professional organization, attracting more members in the network, both farmers, entrepreneurs and organizations.[[ro]]În perioada 2004-2006, ca răspuns la solicitarea membrilor săi şi în conformitate cu viziunile strategice de dezvoltare a Federaţiei, a urmat etapa de dezvoltare continuă a reţelei şi consolidarea instituţională. Această etapă s-a axat pe acordarea serviciilor de extensiune şi promovare, asigurarea informaţională în procesul de reformare a sectorului agrar şi creşterea rapidă a numărului de organizaţii-membre, amplasate pe întreg teritoriul ţării. Perioada 2007-2009 este orientată spre asigurarea durabilităţii prin diversificarea serviciilor comerciale, crearea unui Fond de rezervă şi eficientizarea costurilor. Această perioadă este caracterizată şi prin ajustarea strategiei de activitate, pentru o reprezentare mai eficientă a intereselor membrilor Federaţiei şi prin dezvoltarea capacităţilor reţelei în aspecte de lobby. Astăzi, Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM” este organizația lider în domeniul reprezentării intereselor producătorilor agricoli din Republica Moldova, fiind vocea fermă a celor peste 5000 de membri și apărând, în același timp, drepturile economice ale tuturor agricultorilor din țara noastră.  Cu un istoric bogat, de peste 20 de ani de existență, anul 2018 a venit cu o nouă abordare a strategiei de dezvoltare a organizației noastre, care a dus la schimbarea denumirii în Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”. Aceasta a implicat un proces de schimbare spre o organizație mai complexă, atât la nivel de organigramă, cât și la nivel de logo și culori.  FARM sprijină dezvoltarea afacerilor agricole și reprezintă interesele membrilor săi, prin promovarea unor politici echitabilede dezvoltare durabilă a zonelor rurale. Cu o vastă acoperire în teritoriu, Federația Agricultorilor din Moldova are o echipă consolidată de experți profesioniști, din cadrul Oficiului Național de Coordonare și din cele 13 Organizații Regionale.

[[en]]Vision[[ro]]Viziune

[[en]]Vision[[ro]]Viziune

[[en]]Vision[[ro]]Viziune

[[en]]FARM aspires to create a favorable legislative environment, increase the capacities of agricultural entrepreneurs and affirm them in foreign markets[[ro]]Federaţia Agricultorilor din Moldova ”FARM” aspiră spre crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea capacităţilor antreprenorilor agricoli si afirmarea lor pe pieţele externe. Strategia de dezvoltare a Federației Agricultorilor din Moldova pune accent pe integrarea femeilor și a tinerilor antreprenori din agricultură în lanțuri valorice, prin servicii specializate și activități profilate. Facilităm accesul la cunoștințe, finanțări, găsirea și consolidarea de noi piețe de desfacere și contribuim la creșterea competitivității producătorilor agricoli prin promovarea tehnologiilor durabile. Ca prim scop al strategiei FARM este contribuția la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.  

[[en]]Mission[[ro]]Misiunea

[[en]]The National Federation of Farmers of Moldova AGROinform is a network of 15 regional organizations, oriented to the economic development of rural localities by offering assistance in developing business, marketing, applying advanced technologies, as well as representing the interests of its members, by promoting sustainable development policies. rural environment.[[ro]]Misiunea principală a Federației Agricultorilor din Moldova (FARM) rămâne neschimbată – suntem cei care sprijină dezvoltarea afacerilor locale și reprezintă interesele membrilor, prin promovarea unor politici echitabile dedezvoltare durabilă a zonelor rurale. Atenți la egalitatea de gen și la integrarea tinerilor în comunitatea noastră, rămânem orientați spre oameni și spre găsirea soluțiilor pentru problemele lor. Suntem recunoscători partenerilor noștri din țară și de peste hotare pentru susținere și implicare. Fiecare dintre noi contează, împreună suntem mai puternici atât pe plan național, cât și internațional. Doar împreună vom reuși schimbarea în bine a agriculturii din Moldova!

[[en]]Values[[ro]]Valorile

[[en]]Professional competences, responsibility in front of the Federation members, openness and orientation towards beneficiaries, respect for equal opportunities, team harmony, positive public image, power of representation, respect for the identity and autonomy of the regional organizations in the AGROinform network.[[ro]]Competenţe profesionale, responsabilitate în faţa membrilor Federaţiei, deschidere şi orientare spre beneficiari, respect faţă de egalitatea de şanse, armonie de echipă, imagine publică pozitivă, putere de reprezentare, respect faţă de identitatea şi autonomia organizaţiilor regionale din reţeaua FARM.

[[en]]The Team[[ro]]Echipa

[[en]]The Team[[ro]]Echipa

Aurelia Bondari

[[en]]Executive Director[[ro]]director executiv

Vasile Pojoga

[[en]]Business Development Expert and Information Systems Marketing (SIM)[[ro]]Expert dezvoltare afaceri si Sisteme Informaționale de Marketing(SIM)

Nicolae Arnaut

[[en]]COORDINATOR OF THE youth AGRICULTURAL NETWORKS[[ro]]COORDONATOR AL REȚELELOR TINERILOR AGRICULTORI

Iurie Hurmuzachi

[[en]]Deputy Director[[ro]]DIRECTOR ADJUNCT

Cucerenco Cornel

[[en]]CHIEF ACCOUNTANT[[ro]]CONTABIL șEF

Eduard Balan

[[en]]specialist in communications[[ro]]Specialist in comunicare

Corcodel Veaceslav

[[en]]Driver[[ro]]CONDUCĂTOR AUTO

Daniela Cuzicov

[[en]]PROJECT COORDINATOR / EXPERT GENDER[[ro]]COORDONATOR DE PROIECT/ EXPERT GENDER

Arpinte Svetlana

[[en]]OFFICE MANAGER / HUMAN RESOURCE MANAGER[[ro]]COORDONATOR PROIECT/MANAGER administrativ

Ştîrba Oleg

[[en]]SYSTEM ADMINISTRATOR[[ro]]ADMINISTRATOR DE SISTEME

[[en]]The National Federation of Farmers of Moldova AGROinform is a non-governmental organization registered in March 2000 and represents the interests of 15 regional NGOs including over 4,500 farmers and market-oriented member entrepreneurs. The federation has a decentralized structure, because member organizations have independent legal status and are flexible in responding to farmers' needs. At the same time, the structure of the Federation requires the maintenance of permanent dialogue and working relations on four levels: community, regional, national and international. AGROinform currently has 70 employees: executive directors, marketing specialists, economists, lawyers, accountants. The national level team consists of 15 employees organized in 4 departments:[[ro]]Federaţia Agricultorilor din Moldova ”FARM”, înregistrată în martie 2000, ca o asociaţie publică non profit, uneşte interesele a 13 organizaţii ONG şi mai mult de 5000 de membri fermieri şi antreprenori din zonele rurale. Organizaţia susţine dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin servicii complexe, oferite producătorilor agricoli şi anume: servicii de marketing şi dezvoltare a afacerilor, dezvoltarea asociaţiilor de fermieri şi a cooperativelor, asistenţă în accesarea finanţelor, campanii de lobby şi advocacy în numele membrilor săi,  campanii de diseminare a informaţiei, inclusiv prin editarea materialelor informative și a ziarului Agravista, organizarea evenimentelor etc.

[[en]]AgroBusiness & Marketing[[ro]]Agrobusiness şi Marketing
[[en]]Lobby & Network Development[[ro]]Lobby şi Dezvoltarea Reţelei
[[en]]Cooperation[[ro]]Cooperare
[[en]]Administrative Finance[[ro]]Financiar Administrativ